ފަރަށް އަރައިގެން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު "އަސްދާނު" ދޯނި މަރާމާތަށްފަހު ބާލައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ފަރަށް އަރައިގެން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ތ.ވަންދޫ "އަސްދާނު" ދޯނި މަރާމާތަށްފަހު ބާލައިފިއެވެ.

މި ދޯނި މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ ތ. ދިޔަމިގިލީގައި ހުންނަ ބޯޓްޔާރޑުގައެވެ. ދޯނި މަރާމާތު ކުރަމުން ދިޔައިރު އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޤިޔާސް ވިދާޅުވީ، ދޯނި ފަޅަށް އެރުމަށް ފަހު ފުންކުރުމާއި، އަދި ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށްވެސް ހިރިލަންދޫ މަސްވެރިންނާއި، އޮޑިވެރިންނާއި ވަޑިގެން އެހީތެރިކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ހާމަކޮށްދިން ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

"ދިޔަމިގިލީގައި ދޯނި މަރާމާތު ކުރަމުންދިޔަ އިރު އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ އަންހެންނުން ކައްކައިގެން ދަތުރު ހަދައިގެން ދޯނި ކައިރިޔަށް ދިޔަ. މިކަމަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގާތްގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ރީތި ނަމޫނާއެއް". ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްދާނު ދޯނި މަރާމާތުކުރަމުން ދިޔައިރު ތ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދައްކުވައިދިން ނަމޫނާއަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވެސް ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ. ދޯނީގެ ފޮޓޯތަކާ އެކު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ އެތައް ޖީލުތަކަކަށް ދެމިގެން އަންނަ ދިވެހިންގެ އިޖްތިމާއީ ސަގާފަތެއް ކަމަށާއި ފަޅުވެރިންނާއި ވަޑިންގެ ހިތްވަރު އާލާކުރުމަށް ދޭ މި ކެއުންތަކުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އިޖްތިމާއީ ރޫހު ވަރުގަދަކަން ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ދިޔަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެގާރަޖަހާކަންހާއިރު މަސްބާނައިގެން ކަނޑުން ވަންނަނިކޮށް މި ދޯނި އަރާފައިވަނީ ވ. ރަކީދުއާއި ދިމާލުން ދެ ނޯޓިކަލް މޭރު ބޭރުން އަތޮޅުގެ މައި ތޮށިމައްޗަށެވެ. މިހާދިސާގައި ދޯނީގެ އަރިމަތީ ބަނޑުފިލައިން އެކިތަންތަނުން ފަޅައިގެންގޮސް ދޯނީގެ ފަށަންވެސް  ބިންދައިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ދޯނީގެ ގެގަނޑުވެސް ފަޅައިގެން ގޮސް އިންޖީނާއި ޖަނަރޭޓަރަށްވެސް ލޮނު އެޅިފައިވާކަމަސް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.  ދޯނި އެރުމުގެ ސަބަބުން ދޯނި އަރިއަޅައިގެން ދޯނީގެ އެއްފަރާތް މޫދުތެރެއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ދޯނީގެ ގިނަ ސާމާނުތަކެއް އޮޔާގޮސް ގެއްލުނުކަމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. މީތެރޭގައި ޑައިވިންގ ކުރަން ގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި، ދޮށިތަކާއި ލައިޓްތައް ފަދަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ދޯނި ފަޅަށް އެރިއިރު އެދުވަހު ބޭނި 6 ޓަނުމަހާއި، 3 ޓަނު އައިސްއާއި 20 ފީފާ ތެޔޮ ހުރިކަމަށާއި، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް މޫދަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި ދޯންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުން އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް މިލިޔަނަށް އަރާނެކަމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!