ކަޅުބިލަމަސް

ކަނޑުމަހުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގެ 6 ވަނަ ބާބު: ޓޫނާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Part 6: Management Measures of this Plan

6.1 Establishment of a Tuna Management Advisory Committee (TMAC)

6.1.1 Pursuant to section 20 of the Fisheries Act of the Maldives, an advisory committee (herein referred
to as the Committee) shall be established to advise on policy matters to the Minister relating to
conservation, management, sustainable development, research, and trade of tuna.

6.1.2 The Committee shall be appointed by the Minister within three months of implementation of the
plan, and shall comprise of the following members:

(a) Chairperson (a representative of the Ministry)
(b) A representative from MMRI
(c) Three representatives from each of the tuna fisheries in the Maldives
(d) Two representatives from tuna processors and exporters
(e) A representative from the Ministry of Environment
(f) A representative from the Ministry of Economic Development
(g) A representative from the Coast Guard, Maldives National Defence Force
(h) A representative from the Maldives Customs Service
(i) A representative from the Maldives Police Service
(j) Two representatives from locally registered fisheries NGOs

Send your comments

 

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!