މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލު ކުދިން 'މަސްވެރިޔާ' ތީމް ނިންމައި މަސް ބާނަން ދިއުން --ފޮޓޯ/ ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލް

ފޮޓޯ: ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލު ކުދިން 'މަސްވެރިޔާ' ތީމް ނިންމައި މަސްބާނަން ދިއުން

ފަހުގެ ފޮޓޯތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!