މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި/ ފޮޓޯ: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ
އޮއިވާލި ކަނދުފަތި/ ފޮޓޯ: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް

ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ލިސްޓަކީ ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްކުރާނެ ލިސްޓެކެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ޑައުންލޯޑް ކޮށްލައްވާ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!