މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

dsdfs

ކާންދިނީމަ ބިރެއް ނެތި މަސްވެރިން ކައިރީ އައިސް މަޑުކުރީ ދޫންޏެއް

ކޮންމެ އިންސާނަކީ ޖަނަވާރު ހައިވާން އަދި ދޫނިސޫފާއި ސޫފި ފަދަ ތަކެއްޗައް ޝިކާރަޔަކައް ނުވާނަމަ އެތަކެއްޗަކީ އިންސާނުން ކިތަންމެ ކާރިވީނަމަވެސް ބިރުން ދުރައްދާނެ އެއްޗެއްނޫނޭވެ.

އެކަން ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާއިރު، މިވީޑިއޯއިން މިފެންނަނީ މަސްވެރިކަމުގައި ނިކުމެގެންއުޅުނު ދޯންޏެއްގެ ފަހަތުގައި ޖައްސާގެންއިން ދޫންޏެއް އެދޫނި ކައިރިއަށް ވީޑިއޯ ކޮޅެއް ނަގަންދާ ކޮންމެފަހަރަކު އެދޫނި އުދުއްސައިގެން ވީޑިއޯކުރާމީހާޔާ ދުރައްދާ މަންޒަރެވެ.

ނަމަވެސް އެތަނައްކައިރިވި އެހެން މީހަކު އެދޫޏަށް ކާންދިނުމުގެ ސަބަބުން އެދޫނީގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެގެންދިޔައެވެ.

”ހީވާކަހަލަ އެދޫންޏައް ފަހުންހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެދޫންޏައް ޝިކާރަވެރި ބައެއް ނުންކަން“ އެދޫޏައް ކާންދީ ނިމުނު ފަހުން އުދުހިގެންގޮސް ކާންދިންމީހާ ކައިރީގަ ޖައްސާ މަންޒު މިވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!