އުތަރްޕްރަދޭޝް އަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ގިނައިން ކުރާ ސަރަހައްދެއް.
ފޮޓޯ :ޑީކަން ކްރޮނިކަލް

Leave a Reply

Your email address will not be published.