މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

F_YAZBvbsAAh1yo

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު މިފްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް މިފްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު މިފްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ މިފްކޯގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްސީލްތައް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިފްކޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ވަޒީރުވަނީ ސާފުކުރައްވާފައެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުންވަނީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ވަކި ދެ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާފައެވެ. މިއާ އެކު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް މި ދެ ސިނާއަތަށްވެސް އަންނާނެ ކަަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިފްކޯއަށް އަންނަން ޖެހޭ ޒަމާނީ ތަރައްޤީތައް އައިސްފައިނުވުމެވެ. މިފްކޯ އަޕްގްރޭޑުކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ މަޑު ދުވެއްޔެއްގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.