މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

F_8A6EXb0AAjfIZ

ގާފަރު މަސްވެރިންނަށް ހުރި ދަތިތައް ވަޒީރާ ހިއްސާކޮށްފި

ކ. ގާފަރުގެ މަސްވެރިންނާއި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފައިއެވެ.

މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ގާފަރުގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަމަށް މަސްވެރިކަމުގެ ވުޒާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ހައްލު މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ވަޒީރުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ފަރާތްތަކާއި އެކު ދަނީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

 

 

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!