މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

Masverin

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް - ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރަށްވުރެ ދަށް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަ ކުރަމުންދާ ލިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދެެވިފައިވާ ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ލިސްޓް އަދާހަމަކޮށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިމަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހު ޝާޢިރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިސްޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގައި ލައިސަންސް ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓެވެ. މި ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 244 އުޅަނދު ހިމެނެއެވެ.

ލައިސެންސް ލިސްޓް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!