މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

GAHklIka8AYohHx

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވުޒާރާ ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވުޒާރާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީމް ކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މަޙުމޫދު ޝައުގީ އަދި އެ ޔުނިވަރިސިޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ގުޅިގެން އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީންތައް ހިންގުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޯސްތައް ހިންގަމުންދާއިރު، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ނުހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޔުނިވަރސިޓީގައި އެފަދަ ކޯސްތަކެއް ފެށިގެން ދިޔުން ވެގެންދާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ޒުވާނުން ވަނުމަށް ދެވޭ ހިތްވަރަކަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!