މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސް ދޯންޏެއް، ފޮޓޯ- މަސްވެރި އިހަވަންދޫ
މަސް ދޯންޏެއް، ފޮޓޯ- މަސްވެރި އިހަވަންދޫ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓު

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަ ކުރަމުންދާ ލިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދެެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ލިސްޓް އަދާހަމަކޮށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިމަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހު ޝާޢިރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިސްޓުގައި 491 އުޅަނދެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

ލިސްޓު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!