މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

GGDG_2aa0AAALa8

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް

ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެ އިންތިޒާމް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ލިސްޓަކީ ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްކުރާނެ ލިސްޓެކެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ލިސްޓު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

One Response

Comments are closed.