މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

tuna

އެންމެ މަހަކަށްވުރެ، މަސްއައިނު އެކީ ހަރަކާތްތެރިވާ އަޑުމަޑު

ހައިރާން ކުރުވަނިވި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މަސްތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ (މަސް އައިނުގެ)، ހަރަކާތުގެ އަޑަށްވުރެ އެކަނި އުޅޭ މަސްމަހާމެހީގެ އަޑު މަޑެވެ. މި ދިރާސާ ކޮށްފައި ވަނީ ޖޯންސް ހޮޕްކިންސް ޔުނިވާސިޓީގެ އިންޖިނިއަރުންތަކެކެވެ.

"ގްރޫޕްތަކެއްގެ ގޮތުގައި މަސްތައް ފަތާލުމުން މަހަށް ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރުތަކުގެ ކިބައިން އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭކަން ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭ ނަމަވެސް، އެއީ ވެސް އެމީހުންގެ އަޑު މަޑުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފެއްދި،" ސީނިއާ ލިޔުންތެރިޔާ ރާޖަތު މިއްތާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަހަރެމެންގެ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ގްރޫޕްތަކުގައި ފަތާއިރު އެމީހުންގެ (މަހުގެ) އެކޮސްޓިކް ސިގްނެޗާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމަކީ، އެކަނި ދުވާއިރާ  އަޅާބަލާއިރު، ހަގީގަތުގައި ވެސް މަސް ސްކޫލްތައް އުފެދުމަށް ދުއްވާ އަނެއް ސަބަބަކަށް ވެދާނެ."

މި މަސައްކަތް އަލަށް ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ބަޔޯއިންސްޕިރޭޝަން އެންޑް ބަޔޯމިމެޓިކްސްގައެވެ.

އެ ޓީމުން ވަނީ އާންމު މެކަރެލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތްރީޑީ މޮޑެލްއެއް އުފައްދައި، އެކި އަދަދަކަށް މަސް ފަތާ، އެ މަސްތަކުގެ ފޯމޭޝަން ބަދަލުކޮށް، އެކަތި އަނެކައްޗާ ގާތްކޮށް، ހަރަކާތްތައް ސިންޗްވާ މިންވަރު ބަލާފައެވެ.

އެ ޓީމަށް ހޯދި ގޮތުގައި ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސް އައިނަކީ އަޑު މަޑުކުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. ހަތް މަހުގެ މަސް އައިނަކުން އަޑު އިވުނީ އެންމެ މަހެއް ފަދައިންނެވެ.

"މިޔަރު ފަދަ ޝިކާރަކުރާ ޖަނަވާރަކަށް އެއީ ގްރޫޕެއްގެ ބަދަލުގައި އެކަނިވެރި މަހެއްގެ އަޑު އިވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ހީވެދާނެ،" މިއްޓަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިކަމުގެ ސަބަބުން ޝިކާރަކުރާ މަހަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ."

މަސްތައް އެއް އަޑަކުން ހަރަކާތްތެރިވެ، އެއްފަހަރާ ދޫނި ފިޔަތައް ފަޅައިގެން ގޮސްފިނަމަ، އަޑު އިތުރުވެ، ޖުމްލަ އަޑު މަޑުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން ޓޭލް ފްލެޕްތައް ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަ، މަސްތަކުން އެކަތި އަނެކަތީގެ އަޑު ކަނޑާލާ ކަމަށް ދިރާސާވެރިން ބުނެ އެވެ.

"އަޑަކީ ރާޅެއް،" މިއްތަލް ބުންޏެވެ. "ދެ ރާޅެއް ސީދާ ފޭސްގައި ހުރިނަމަ އިތުރުވެދާނެ ނުވަތަ ސީދާ ފޭސް އިން ބޭރުގައި ހުރިނަމަ އެކަތި އަނެކަތީގެ އަޑު ކަނޑާލެވިދާނެ. އެއީ މިތަނުގައި ހިނގާ ކަހަލަ ކަމެއް ނަމަވެސް އިންސާނަކަށް ކިރިޔާ އަޑުއިވޭނެ ފަދަ ފަނޑު އަޑުތަކެއްގެ ވާހަކަ."

އަޑު މަޑުކުރާ ޓޭލް ފިންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން މަހުގެ މެދުގައި ފްލޯ އިންޓަރެކްޝަން އުފެދި، ހަކަތަ މަދުކޮށް މަސް އަވަހަށް ފަތަން ލިބޭ ކަމަށް މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ޖޯންސް ހޮޕްކިންސްގެ ގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރެއް ކަމަށްވާ ލީޑް އޮތޯރ ޖީ ޒޯ ބުންޏެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މަސްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގާ ހައިޑްރޯޑައިނަމިކް އިންޓަރެކްޝަންތަކުގެ ސަބަބުން، ބޮލަކަށް ޖެހޭ ތެޅުން ފާހަގަކުރެވޭ ވަރަށް އިތުރުވުމާއެކު އަޑުގަދަވުން ބޮޑުތަނުން ދަށްވާ ހާލަތްތަކެއް."

އެ ޓީމު ހައިރާންވީ ފަތާ އެއް މަސް އަނެއް މަހާ ގުޅުނުހާ އަވަހަކަށް އަޑު މަޑުވާން ފެށުމެވެ.

އަޑު މަޑުވުން އިތުރުވަނީ އިތުރު މަސް އައިނާ ގުޅިގެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އޭގެ ފައިދާ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުން ލަފާކުރެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!