މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްމަތި، ފޮޓޯ : މިހާރު ނޫސް
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްމަތި، ފޮޓޯ : މިހާރު ނޫސް

މާލެ ސަރަހައްދަށް މިއަދު އިޙްސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން ހުރީ 43 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މަތީގައި

މާލެ ސަރަހައްދަށް މިއަދު އިޙްސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން ހުރީ 43 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މަތީގައި ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓު)އިން އެ އިދާރާގެ ސްޓޭޝަންތައް ހުނަން 5 ހިސާބުގެ މިއަދު ފިނިހޫނުމިނާއި އިހްސާސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ފިނިހޫނުމިންތަކުގެ މައުލޫމާތުވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

މި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު،

ހަނިމާދޫ :

- ފިނުހޫނުމިން : 31.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

- އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން : 40.9 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ހުޅުލެ

- ފިނުހޫނުމިން : 32.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

- އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން : 43.7 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

 

ކައްދޫ

- ފިނުހޫނުމިން : 30.0 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

- އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން : 38.0 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

 

ކާޑެއްދޫ

- ފިނުހޫނުމިން : 30.4 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

- އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން : 38.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ގަން

- ފިނުހޫނުމިން : 29.6 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

- އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން : 37.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް

* ވަރުދެރަވުން
* އަކުނިވަޔަށްދެމުން
* ބޮލުގައި ރިއްސައި ބޯއެނބުރުން
* ހަށިގަނޑުގައި ފެންމަދުވުން
* ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން
* ހަންގަނޑު އެނދުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ރަތްވެ، ފޮޅުނެގުން އަދި ކުދި ރަތް ބިހި ނެގުން

ހޫނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

* ބޭރަށްދާއިރު ކުޑަ ބޭނުންކުރުން
* ކުލަމަޑު އަދި ހަށިގަނޑު ނިވާވާފަދަ ދޫހެދުން ލުން
* ބޯ ނިވާވާނެފަދަ ފުޅާ ތޮތްޕެއް ބޭނުންކުރުން
* އަވީގައި އުޅޭއިރު ސަންލޯޝަން ބޭނުންކުރުން
* ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވިޔަނުދިނުމަށް ކަރުނު ހިއްކި ނަމަވެސް ގިނައިން ފެން ބުއިން
* އަވިއައިނު އެޅުން
* ހަށިގަނޑުން ފެން ބޭރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތައް މަދުކުރުން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!