މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ޤާނޫނު: ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަހަރަކު 1 ފަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރަންވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު 14/2019ގެ 6 ވަނަ މާއްދާ: ދިވެހި މަސްވެރިންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ދުވަހެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަހަރަކު 1 (އެކެއް) ފަހަރު ފާހަނގަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!