މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ޤަވާއިދު: ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނައިގެން އެންވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ: ޤައުމީގޮތުން ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ފީނުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓު ލިބިގެން މެނުވީ ވައިފުޅި އަޅައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން، ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުން، ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) އަހަރު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!