މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ޤަވާއިދު: ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަން ކޮށްފިނަމަ، -/5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4: ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް:

  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަން ކޮށްފިނަމަ، -/5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ. އަދި ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އޭގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަށް -/500 ރުފިޔާ އިތުރުވާނެއެވެ. (-/5000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް)

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!