މަސްވެރިންގެ އަޑު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހޯދައިދީ: ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިން

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިން ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ކުރަނީ ބުރަބޮޑު މަސައްކަތެއް، މިސިނާއަތަކީ އިންސާފުން މަސަކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ ސިނާއަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ!

ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިން ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް ކުރަނީ ބުރަބޮޑު މަސައްކަތެއް، މިސިނާއަތަކީ އިންސާފުން މަސަކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ ސިނާއަތަކަށް ހަދަންޖެހޭ!

Dikirim oleh Bodu kanneli Masveringe Union pada Sabtu, 29 Agustus 2020

މަސްވެރިންގެ އަޑު: ތިބޭފުޅުންގެ އަޑު ފޮނުވާނީ ކިހިނެއް؟

“މަސްވެރިންގެ އަޑު” މިބައިގައި މަސްވެރިން ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ނުވަތަ

ޓްވިޓާރ އިން ތިރީގައިވާ ހޭޝްޓެގް ޖައްސަވާ ޓްވީޓް ކުރައްވާ!

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!