މަސްވެރިންގެ އަޑު

ކިރުވާ މަހަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭގޮތް ހަދައިދީ!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މަސްވެރިން ކުރާ ދޮށީގެ މަސްވެރިންނަށް މަސްކިރުވުމަށްފަހު ވަގުތުން ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަޔަކީ މިފަހަކަށް މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެވެ. މަސްކިރުމަށްފަހު ބިލް ހިފައިގެން އެ ބިލަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެތައް ދުވަހެއް މަޑުކުރަންޖެހެއެވެ. މިހާރުވެސް ބައެއް ދޯނިފަހަރަށް މިލިޔަނުން ފައިސާ ދޭންޖެހިފައިވާކަަމަށް މަސްވެރިން ބުނެއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވާއިރު، މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ލިބުމަކީ އެމީހުންގެ އުންމީދެވެ. މަސްވެރިން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭއިރު ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވުމަކީ މަސްވެރިންގެ ނުހަނު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

މަސްވެރިންގެ އަޑު: ތިބޭފުޅުންގެ އަޑު ފޮނުވާނީ ކިހިނެއް؟

“މަސްވެރިންގެ އަޑު” މިބައިގައި މަސްވެރިން ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ނުވަތަ

ޓްވިޓާރ އިން ތިރީގައިވާ ހޭޝްޓެގް ޖައްސަވާ ޓްވީޓް ކުރައްވާ!

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!