މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނުނު 14/2019 ގެ 13 ވަނަ މާއްދާ:

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ނުވަތަ ހުއްދަ ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކަކީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، އެ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކަށައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި، ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޙަރަކާތްތަކެއްކަން މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް -/5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެއެވެ.

 

މުހިންމު ލިންކުތައް

01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

02

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެކެވެ. ޤަވާއިދު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

03

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

04

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

05

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

06

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.