މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާއްމު ގަވާއިދު' ގައިވާ ގޮތުން، އޮއިވާލި ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެންވާ ތިން މޭލު ސަރަހައްދުގައި ހަމައެކަނި ކުރެވޭނީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމެވެ.

އެހެންކަމުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރޭ އެން ޖަހައިގެން އަޑިއަށް ފެއްތުމާއި ވަދު ދެމުން އަދި ވަދު ފެއްތުމުގެ އިތުރުން އެމުގެ ގޮތުގައި ތާވަޅު/ތާވަޅަ ބޭނުން ކުރުން މަނާވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ކަނދުފަތީގައި ވާ އައްސައިގެން އޭގައި ދޯނިފަހަރު އަޅައިގެން ނުތިބެވޭނެއެވެ.

ހަމައެޔާއެކު، އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުންވާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި، ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެންވާ ތިން މޭލުގައި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަނދުފައްޗެއް ހަރުކުރެވޭނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރިއަށެވެ. ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކަށެވެ. ކަނދުފަތިތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތަކީ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުންނަން ޖެހޭ، އަދި ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭ މައުލޫމާތަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގއި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަނދުފައްޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކަނދުފަތީގެ ބައެއް ނެގުން ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެނައުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މުހިންމު ލިންކުތައް

01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

02

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެކެވެ. ޤަވާއިދު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

03

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

04

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

05

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

06

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.