މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ހ.: މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި، މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ތަފާސްހިސާބު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ދޭނެވާނެއެވެ.

ށ. މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއަށްދޭ، ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްދޭ، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ މައުލޫމާތަށް ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތަކީ ސައްހަނޫން ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ: ޤައުމީގޮތުން ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ފީނުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓު ލިބިގެން މެނުވީ ވައިފުޅި އަޅައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން، ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުން، ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 (އެކެއް) އަހަރު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

މުހިންމު ލިންކުތައް

01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

02

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެކެވެ. ޤަވާއިދު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

03

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

04

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

05

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

06

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.