މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ހ.: މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި، މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، މަސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ތަފާސްހިސާބު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ދޭނެވާނެއެވެ.

ށ. މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުން، މިނިސްޓްރީއަށްދޭ، ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްދޭ، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެއްކުރާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ މައުލޫމާތަށް ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތަކީ ސައްހަނޫން ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 

މިނިސްޓްރީން ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ ފަޅުންނާއި އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުން މަސްވެރިކަން ކުރަންވާނީ، އެ ރަށެއް އެގްރީމަންޓު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

މުހިންމު ލިންކުތައް

01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

02

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެކެވެ. ޤަވާއިދު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

03

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

04

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

05

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

06

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.