މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. ގައި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމުގައި، ދައު އަޅައިގެން، ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެއީ

1. ރެހި

2. ބޯދި

3. މުގުރާން

4. ހޮނޑެލި

5. މިޔަރެން

6. ނިލަމެހި

7. ތާވަޅު ނުވަތަ ތާވަޅަ

8. މުށިމަސް

9. ރިއްމަސް

 

މިނިސްޓްރީން ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ ފަޅުންނާއި އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަޅުން މަސްވެރިކަން ކުރަންވާނީ، އެ ރަށެއް އެގްރީމަންޓު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

މުހިންމު ލިންކުތައް

01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

02

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެކެވެ. ޤަވާއިދު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

03

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

04

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

05

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

06

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.