މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުމަށް ޓަކައި، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެއެވެ.

އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނަނީ އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރެވުނީ 29 އޮގަސްޓް 2022) ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން ވާނެކަމަށެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލަންޖެހެނީ ތިރީގައިވާ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

  1. މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް (މުޤައްރިރު)
  2. މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް (އެމް.އެމް.އާރް.އައި) ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް
  3. ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއް (ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި، އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ވަދުނަނުގެ މަސްވެރިކަމާއި، ލޭނު މަސްވެރިކަން) ތަމްސީލުކުރާ، އެއް ފަރާތެއް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތީން 4 (ހަތަރެއް) މަސްވެރިން
  4. އެކްސްޕޯޓޫކުރުމަށް ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބެއް
  5. ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބެއް
  6. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމަޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް
  7. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް
  8. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް
  9. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ، މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅުންހުރި 2 (ދޭއް) ޖަމްޢިއްޔާއަކުން، ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ 1 (އެކެއް) މަންދޫބު

މި ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް އެންމެ މަދުވެގެންވެސް އަހަރަކު 1 (އެކެއް) ފަހަރު ބާއްވަންޖެހެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން ކުރަނީ ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށެވެ.

އެގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ޤައުމީ ގޮތުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ފީނުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓު ލިބިގެން މެނުވީ ވައިފުޅި އަޅައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން، ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުން، ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ މަނާކެމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ ޚާއްސަ ވަނީ ފީނަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ގެންގުޅޭ އޮޑީގެ އޮޑިވެރިޔާ ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށެވެ. 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ފީނުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ އެ ކަމަށް ރައްކައުތެރި އާލާތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އެތަކެތި ގަވާއިދުން ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެކަމަށެވެ.

މި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަކި ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާކުރާ ބައިގެ 2 ގައި ބުނަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ފީނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ އެކަމަށް ރައްކައުތެރި ނޫން އަދި ގަވާއިދުން ސާވިސްކޮށްފައި ނުވާ އާލަތަކަށް ވަނީ ނަމަ، ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ -/5000 ރުފިޔާ އަދި މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ވެއްޖެނަމަ -/100000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެއެވެ.

މި ޖޫރިމަނާތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފީނައިގެން ފަޅުވެރިއަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން (މަރުވުން ނުވަތަ ދާއިމީ ހާނިއްކަ)، ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތް، އަދި ހަރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުގެ ބާވަތަށެވެ.

މުހިންމު ލިންކުތައް

01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަކީ 2019 ސެޕްޓެންބަރު 16 ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެކެވެ. ޤާނޫނު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

02

މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދަކީ 30 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގަވައިދެކެވެ. ޤަވާއިދު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

03

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ. ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

04

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

05

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.

06

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނަކީ އިންޑިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ މިޙުން އަހަރެން ކަލޭ މަސްވެރިޔާ ރަށު އިހުޒަމާނުގައި އެވެ. އެހެންވީމާ މިތާ ލިޔާށެވެ.