ނޯތް ކެރޮލީނާއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދެއް.
ފޮޓޯ : ޕްލެނެޓް ވެއަރ ވެބްސައިޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.