މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނެސް ސިންޑްރޯމް ގެމައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުލް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއެސްއެމްއެޗް) އަށް ގެންދިޔަ މީހަކަށް ބޮޑުވަރުވީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު