މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
ގދ. ފިޔޯރީއާއި ގދ. މަޑަވެލީގައި އައިސްޕްލާންޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ފަރާތުން، މި ދެ ރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓް އަޅަން ހަވާލު
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު