މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި، ނުވަ ކަމެއް، މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ފޮތުގައި
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު