ކުއްލި ޚަބަރު:
ފާނަ މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމެކެވެ. އިހު ޒަމާނުގައި މާކަނޑަށް ނުކުމެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނާއި، ކަނޑުމަހަށްވުރެ ފަރުމަސް ނުވަތަ ފާނަ
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު