ކުއްލި ޚަބަރު:
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ގއ. ދެއްވަދޫ ފުރަބަންދެއްގައި އޮތުމުން އެރަށު ގެ ރައްޔިތުންނަށް މަސްލިބުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެންސިސް ކުންފުނިން ދެއްވަދޫއަށް
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު