މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
މިދުވަސްވަރު ކަނޑުމަސް ލިބޭ ވަރު މަދުވެ، ހިރިލަންދޫއަށް މަސް ކިލޯއެއް ގަންނަ އަގު 28ރ އަށް އުފުލިއްޖެއެވެ. ތ. ހިރިލަންދޫއަކީ ރާއްޖެއިން މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މަސްދޯނިފަހަރު
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު
ކުއްލި ޚަބަރު:
މިދުވަސްވަރު ކަނޑުމަސް ލިބޭ ވަރު މަދުވެ، ހިރިލަންދޫއަށް މަސް ކިލޯއެއް ގަންނަ އަގު 28ރ އަށް އުފުލިއްޖެއެވެ. ތ. ހިރިލަންދޫއަކީ ރާއްޖެއިން މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މަސްދޯނިފަހަރު