މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
ކަޅުބިލަމަހަކީ ކަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގައި އައިން ހަދައިގެން އުޅޭ، ދުރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މަހެކެވެ. މިގޮތަށް އައިން ހަދައިގެން ދަތުރުކުރާއިރު، އޭގެ އައިނު ގެ ތެރޭގައި
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު