މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހީންގެ ލޭނާރެވެ. އެއީ ބަނޑުފުރައި މުއްތިކުރުމަށް މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރަކުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ދިވެހިންކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެވެ. ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ވަށައިގެންވާ މާސިންގާ
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު