ކުއްލި ޚަބަރު:
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަޤާފީ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއްވެސް މިވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިއީ ދިވެހި