މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ކުއްލި ޚަބަރު:
ރަތް މަހަކީ، ސިއްހަތަށް އެތައް ފައިދާއެއް ކުރާ މަހެކެވެ. މިއީ ބެލެންސްޑް ޑައިޓަކަށް ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމު މަހެކެވެ. ރަތް މަސް ކެއުމުން ސިއްހީ ގޮތުން ލިބޭ މުހިންމު
ފަހުގެ ޚަބަރު
މަސްވެރިންގެ އަޑު
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު
ކުއްލި ޚަބަރު:
ރަތް މަހަކީ، ސިއްހަތަށް އެތައް ފައިދާއެއް ކުރާ މަހެކެވެ. މިއީ ބެލެންސްޑް ޑައިޓަކަށް ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމު މަހެކެވެ. ރަތް މަސް ކެއުމުން ސިއްހީ ގޮތުން ލިބޭ މުހިންމު