ޤާނޫނު: މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުން

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނުނު 14/2019 ގެ 11 ވަނަ މާއްދާ: މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ފުޅާކޮށް ކުރިއަރުވައި، އެ ސިނާޢަތުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.