މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

އއ. ރަސްދޫ ބަނދަރު -- ފޮޓޯ/ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ އަނިލް
އއ. ރަސްދޫ ބަނދަރު -- ފޮޓޯ/ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ އަނިލް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓު

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަ ކުރަމުންދާ ލިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދެެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ލިސްޓް އަދާހަމަކޮށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝާޢިރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިސްޓުގައި 492 އުޅަނދެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.

ލިސްޓު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!