މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ހުޅުމާލެ މަސްް މާރުކޭޓު، ފޮޓޯ- ސަން އޮންލައިން
ހުޅުމާލެ މަސްް މާރުކޭޓު، ފޮޓޯ- ސަން އޮންލައިން

ހުޅުމާލޭ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ހައުސިންގް ޑިވިލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ވަގުތީ މަސް މާރުކޭޓް ގާއިމު ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ، މަސް މާރުކޭޓް ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މާދަމާ ހެނދުނު9:30ން11:00 ށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޒމަސް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރެއް ލައިގެންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!