މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

ޤަވާއިދު: މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ޤަވާއިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ނ.: މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބަލާނީ، މަހެއްގެ މައްޗަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ބޮޑުބައި މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ހޯދާ ފަރާތްތަކެވެ. މިގޮތުން، މަހެއްގެ މައްޗަށް އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުން ނުވަތަ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަދަ އެހެން ވަސީލަތަކުން ލިބޭ މިންވަރު، މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ލިބޭ މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަވާންޖެހޭނެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!