މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ

މަސްވެރިންތަކެއް، ފޮޓޯ-މަސްވެރި އިހަވަންދޫ

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓް - ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރަށްވުރެ ދަށް

މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަ ކުރަމުންދާ ލިސްޓެކެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސެންސް ދެެވިފައިވާ ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ލިސްޓް އަދާހަމަކޮށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިމަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހު ޝާޢިރުކޮށްފައެވެ.

މި ލިސްޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގައި ލައިސަންސް ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓެވެ. މި ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 242 އުޅަނދު ހިމެނެއެވެ.

ލައިސެންސް ލިސްޓް

 

އިތުރު ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!